Welcome To


Major of Organic Farming Management, Faculty of Science and Technology,

Thammasat University


แนะนำสาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์


Master of Science Program in Organic Farming Management


ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

ปัจจุบันเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและผลผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศมากขึ้นตามลำดับรัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ ฟื้นฟูความเข้มแข็งของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรในตลาดโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จากหลักการที่ชัดเจนและข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสากลของการทำเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้หลากหลายในเชิงสหวิทยาการทั้งที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน และองค์ความรู้ใหม่ เน้นการวิจัยแนวใหม่ที่ให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในด้านการจัดการธุรกิจที่เน้นหนักการตลาดเชิงกลยุทธ์ และเทคนิคการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคโลกาภิวัตน์ด้วยอุดมการณ์ที่เน้นการพึ่งตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มีค่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยทำให้สามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการจัดการเกษตรอินทรีย์ของ

X

พันธกิจ

บูรณาการพันธกิจด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถในการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

X

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงสหวิทยาการด้านการวิจัยทางด้านเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ โดยเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเกษ ตรกร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ส่งเสริมการบริหารการจัดการเกษตรอินทรีย์ในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์
4. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ที่เป็นวาระแห่งชาติ ในด้านการบริหารจัดการจากเกษตรกรเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะก่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

บุคคลากร


X

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. (Biochemical Engineering) University College London, United Kingdom, 2545
M.Sc. (Biochemical Engineering) University College London, United Kingdom, 2540
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

ติดต่อ

สถานที่ -- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บร.5 ห้อง B103-8
โทรศัพท์ -- 0-2564-4440 ต่อ 2827, 087-102-5380
E-mail -- chanan@tu.ac.th

X

คุณวุฒิการศึกษา

Postdoctoral (Plant Pathology) Cornell University, 2554
วท.ด. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

ติดต่อ

สถานที่ -- สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ บร.4 ชั้น 3
โทรศัพท์ -- 0-2564-4440 ต่อ 2063, 081-578-8377
E-mail -- athinova@hotmail.com

X

คุณวุฒิการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม พ.ศ. 2540
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม พ.ศ. 2543
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปริญญา วท.ม. (เกษตรศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
ปริญญา วท.ด. (โรคพืช) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

ติดต่อ

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 089 107 8814
โทรสาร: 0 2579550
E-mail: wchuaboon@gmail.com

X

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. (Bioresources Science) (With First Class Honors) Mie University, Japan, 2555
M.Sc. (Bioresources Science) Mie University, Japan, 2552
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

ติดต่อ

สถานที่ -- สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ บร.4 ชั้น 3
โทรศัพท์ -- 0-2564-4440 ต่อ 2063, 089-498-4567
E-mail -- ornprapa@hotmail.com

X

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. (Biochemistry) Freie Universität Berlin
M.Eng. (Biotechnology) Osaka University
B.SC. (Chemistry) มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อ

สถานที่ -- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บร.5
โทรศัพท์ -- 0-2564-4440 ต่อ 2452 , 091-780-9579
E-mail -- rthongwichian@yahoo.com

X

คุณวุฒิการศึกษา

Dr.rer.nat. (Biochemistry) University of Muenster,
Federal Republic of Germany, 2548
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541

ติดต่อ

สถานที่ -- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บร.5 ห้อง B103-7
โทรศัพท์ -- 0-2564-4440 ต่อ 2467, 089-199-8085
E-mail -- pariya@tu.ac.th

X

ติดต่อ

สถานที่ -- สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ บร.4 ชั้น 3
โทรศัพท์ -- 0-2564-4440 ต่อ 2063, 089-401-9513
E-mail – khanchitwiriyapan@hotmail.com


หลักสูตรที่เปิดสอน


ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
Master of Science Program in Organic Farming Management

ชื่อปริญญา : ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเกษตรอินทรีย์)
Master of Science (Organic Farming Management)

ชื่อย่อ : วท.ม.(การจัดการเกษตรอินทรีย์) M.Sc. (Organic Farming Management)

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย


ประมวลภาพกิจกรรม


Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ติดต่อเรา


สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ อาคารบรรยายรวม 4 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร.0-2564-4440 ต่อ 2063 หรือ 089-4019513 (คุณครรชิต)