การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ 12

โครงการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2564)

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จำเป็นต้องมีการทบทวน ประมวลผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยนำทิศทางของแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษา กรอบแผนอุดมศึกาา ระยะยาว 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นโยบายของผู้บริหาร เป็นแนวทางในการจัดทำซึ่งจะมีหัวข้อหลัก คือ (1) วิสัยทัศน์ (2) พันธกิจ (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ (4) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน และ (5) แผนปฏิบัติงาน

 

File on Google Drive

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) [วันที่ 3-5 มี.ค. 60 โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี]

 • sci_plan12_001
  sci_plan12_002
  sci_plan12_003

 • sci_plan12_004
  sci_plan12_005
  sci_plan12_006
 • sci_plan12_007
  sci_plan12_008
  sci_plan12_009
 • sci_plan12_016
  sci_plan12_018
  sci_plan12_019
 • sci_plan12_020
  sci_plan12_021
  sci_plan12_022
 • sci_plan12_023
  sci_plan12_024
  sci_plan12_025
 • sci_plan12_026
  sci_plan12_027
  sci_plan12_028
 • sci_plan12_029
  sci_plan12_030
  sci_plan12_031RP