รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Admission to graduate studies)

Application Form Online

ประกาศ "การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566"

Announcement for admission to graduate studies second semester of the academic semester 1 year 2023"

Download


สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการภาคปกติ (ทุกสาขาวิชา)

สมัคร Onlineสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สมัคร Online

ติดต่อเพิ่มเติม (Contact)

คุณรุ่งทิพย์ ชาติสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 086-779-0508


Contact

Miss rungthip chatsawat
Faculty of Science and Technology
Thammasat University, Rangsit Campus.
99 Moo 18, Paholyothin Road,
Klong Luang, Rangsit, Pathumthani 12121
Tel.+66 (0)86-779-0508

หลักฐานที่ใช้ในการสอบ

นำเอกสารมาแสดงในวันสอบ
1) บัตรประจำตัวประชาชน
2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
3) ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
4) ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
เลขที่บัญชี 475-0-63900-1


The evidence used in the application.

Candidates will be required to present the original documents on the interview day through the online screen.
1) A copy of ID card
2) Educational qualification certificate / The certificate is expected to graduate.
3) Transcript
4) TU-GET / TOEFL / IELTS result, The examination results must not exceed 2 years from the date of application.

Transfer the examination fee by Krungthai bank transfer,
Account Name : Faculty of Science and Technology, Thammasat University,
Account Number : 475-0-63900-1