รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Admission to graduate studies)

Application Form Online

ประกาศ "การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562"

Announcement for admission to graduate studies second semester of the academic year 2019"

Download

ปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

Download


สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Online (Application Form Online)

สมัคร Online

ติดต่อเพิ่มเติม (Contact)

คุณรุ่งทิพย์ ชาติสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 025644440-79 ต่อ 2056


Contact

Miss rungthip chatsawat
Faculty of Science and Technology
Thammasat University, Rangsit Campus.
99 Moo 18, Paholyothin Road,
Klong Luang, Rangsit, Pathumthani 12121
Tel.+66 (0)25644440-79 ext. 2056

หลักฐานใช้ในการสมัคร

นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1)รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว
2) บัตรประจำตัวประชาชน
3) ทะเบียนบ้าน
4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท
5) ใบรับรองวุฒิการศึกษา
6) ผลสอบ TU-GET (หรือใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบTU-GET )
7) ค่าสมัครสอบ จำนวน 350 บาท
โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
เลขที่บัญชี 475-0-63900-1


The evidence used in the application.

Candidates will be required to present the original documents on the interview day.
1) Two photos of 1 inch
2) A copy of ID card
3) A copy of household registration
4) Transcript in Master Degree / Doctor Degree
5) Certificate of Education
6) TU-GET result (or receipt of TU-GET application fee
7) Examination Fee 350 baht
Transfer the examination fee by Krungthai bank transfer,
Account Name : Faculty of Science and Technology, Thammasat University,
Account Number : 475-0-63900-1