รับสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Application Form Online

ประกาศ "การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563"

Download


สมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สมัคร Online

ติดต่อเพิ่มเติม

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้องสำนักงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9157
Mobile: 0961678189
email : kns@tu.ac.th, master@cs.tu.ac.th


ผู้สมัครโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท

ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
ชื่อบัญชี โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ปี 52
เลขที่บัญชี 475-0-28393-2

หลักฐานใช้ในการสมัคร

นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  1. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS จำนวน 1 ฉบับ อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีผู้ที่มีผลสอบแล้ว)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือคำรับรอง (Letter of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ
  6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือขาว-ดำ ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
  7. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชีโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ปี 52 เลขที่บัญชี 475-0-28393-2