การประเมินตนเองระดับหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA) ปีการศึกษา 2560

การประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ในระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA)

ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA3D)
http://www.cheqa.mua.go.th/

 

Link : ข้อมูลเลขา

 

 

 

รายการหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ลำดับที่ รหัสหลักสูตร รายชื่อหลักสูตร
1 25470051100378 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2556)
2 25520051102815 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปรับปรุง 2556)
3 25400051100213 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ปรับปรุง 2556)
4 25520051102624 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง 2556)
5 25410051100225 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปรับปรุง 2556)
6 25400051100167 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง 2556)
7 25400051100415 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (ปรับปรุง 2556)
8 25520051102635 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ปรับปรุง 2556)
9 25560051100042 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) (ใหม่ 2556)
10 25570051101426 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (ใหม่ 2557)
11 25570051101459 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ใหม่ 2557)
12 25570051102427 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ตรีควบโท) (ใหม่ 2557)
13 25400051100371 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ปรับปรุง 2556)
14 25360051100139 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปรับปรุง 2556)
15 25400051100382 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(ปรับปรุง 2556)
16 25380051100132 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปรับปรุง 2556)
17 25400051100404 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปรับปรุง 2556)
18 25400051100393 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 2556)
19 25570051101461 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ตรีควบโท)(ใหม่ 2557)

เอกสารแนบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี


 

 

รายการหลักสูตรระดับปริญญาโท

ลำดับที่ รหัสหลักสูตร รายชื่อหลักสูตร
1 25510051108552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (ปรับปรุง 2556)
2 25520051107056 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ปรับปรุง 2560)
3 25470051100402 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปรับปรุง 2558)
4 25470051102797 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ปรับปรุง 2558)
5 25430051101487 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง 2558)
6 25490051108706 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปรับปรุง 2559)
7 25390051100504 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2556)
8 25450051101985 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปรับปรุง 2559)
9 25490051108684 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ปรับปรุง 2557)
10 25490051108695 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปรับปรุง 2556)
11 25510051109428 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง 2560)
12 25580051100955 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ (ใหม่ 2558)

 

เอกสารแนบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท

 

 


 

 

รายการหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ รหัสหลักสูตร รายชื่อหลักสูตร
1 25570051101371 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (ใหม่ 2557)
2 25580051100551 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ใหม่ 2558)
3 25590051101182 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ใหม่ 2559)
4 25470051102786 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง 2560)
5 25510051109439 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2556)
6 25520051100644 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง 2556)
7 25530051100173 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปรับปรุง 2558)
8 25330051100655 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปรับปรุง 2558)

เอกสารแนบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก